Hi, All

Welcome to join the Data SIG Meeting
June 03, 2020 at 14:20pm GMT+8

Agenda

  • Discuss the dataset profiling design

Conference links

Attendees

  • Liu Cunwei (Huawei)
  • Yang Haitao (Huawei)
  • Liu Wei (Huawei)
  • Wang Yue (Huawei)
  • Gao Congli (Huawei)