Hi, All

Welcome to join the MindInsight SIG Meeting

Thursday August 06, 2020 at 14:30am GMT+8

Agenda

Conference links

Attendees

* Gao Congli(Huawei)
* Zhu Jianfeng (Huawei)
* Wang Yue (Huawei)
* Yu Ximiao (Huawei)
* Li Longfei(Huawei)
* Wen Kai (Huawei)
* Kou Zhenzhong (Huawei)
* Liang Yongxiong(Huawei)